ระบบลงทะเบียนชุมนุม จะเปิดให้บริการตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น. การลงทะเบียนชุมนุม   ภาคเรียนที่ 1/2564

 ข้อปฎิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม

1. การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม สามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone/ 

 Computer/เว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่บัดนี้
 จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.

4. การเข้าใช้งาน     ชื่อผู้ใช้  รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                 

                         รหัสผ่าน   :เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
    ตัวอย่าง :
   ชื่อ เด็กชายพุนพิน   พิทยาคม   

          รหัสผู้ใช้ :  11220  (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)

                   รหัสผ่าน :  9999999999999  (เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก)
5. กรณีลงทะเบียนผิดพลาดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ

   งานกิจกรรมชุมนุม 

    ครูทอรุ้ง  คงขันธ์   หรือ ครูณัฐกานต์   ศรีเชื้อ    LineID : Saw200228
6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางโรงเรียนจะเลือกกิจกรรม

   ที่สมาชิกยังไม่ครบ หรือกิจกรรมที่ไม่มีนักเรียนสมัคร ให้กับนักเรียน